Vår policy

Kvalitetspolicy

Vi skall leverera produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Vi skall i varje situation vara en pålitlig och förtroendegivande affärspartner. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet. Vi skall följa gällande lagar och arbeta för att ständigt förbättra oss.

Miljöpolicy

Vi skall bedriva vår verksamhet på ett sätt så att inverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Vi skall informera, utbilda och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och systematiskt miljöarbete som förebygger förorening och som ständigt förbättras.

Vi skall aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning samt transporter i vår verksamhet. Vi skall följa gällande lagar och arbeta för att ständigt förbättra oss.

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill attrahera och behålla medarbetare. Ett företags rykte blir allt viktigare för förmågan att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

Ingen skall behöva skada sig, fysiskt eller psykiskt, i sitt arbete. Samtliga risker för ohälsa och olyckor skall i möjlig mån åtgärdas inom rimlig tid. Vi skall driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och uppfylla alla relevanta arbetsmiljökrav. Varje medarbetare skall ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.

Brandskydd

Vårt brandskyddsarbete följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete. Brandskyddsansvarig har gjort en brandsyn och vidtagit erforderliga åtgärder och fastställt rutiner i vår brandskyddspärm.

Kompetens

Kontinuerlig kompetensutveckling av personalen sker genom löpande utbildningar och besök hos leverantörer. All personal ges möjlighet till vidareutbildning/kompetenshöjning genom kurser, seminarier och informationsträffar. Säljare utbildas genom regelbundna säljmöten samt besök hos leverantörer.

Socialt ansvar

Genom dialog och samarbete stärker vi relationen med leverantörerna. På så sätt får vi inblick i och kan påverka så att sociala och miljömässiga villkor efterlevs. Alla viktigare leverantörer bedöms enligt mall för Leverantörsbedömning. Godkända leverantörer noteras i Register över godkända leverantörer.

Vi vill kunna säkerställa att våra produkter och komponenter är framställda under goda förhållanden där de mänskliga rättigheterna respekteras och lagar efterföljs, nationellt som internationellt.

Vi vill skapa nya affärsmöjligheter. Ansvarsfull leverantörsstyrning kan användas proaktivt för att stärka vårt varumärke och skapa nya marknadsmöjligheter.